İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 FAALİYET RAPORLARI

TÜM BİRİM YÖNETİCİLERİNE VE
BİRİM SPK TEMSİLCİLERİNE

Tüm Birim Yöneticilerine ve Birim SPK Temsilcilerine İstanbul Üniversitesi 2009- 2013 Stratejik Plan yazımı tamamlanarak WEB de yayına sunulmuştur.

Üniversitemiz Stratejik Planlama süreci; Üniversite Stratejik Plan taslağının son değerlendirmelerden sonra onaylanarak, ilgili mercilere sunulma aşamasına gelmiştir. YÖDEK rehberi kapsamında, 2007-2011 dönemi için başlanılan planlama süreci, Devlet Planlama Teşkilatı’nın “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya Geçiş Takvimi” ve “performans esaslı bütçenin oluşturularak sağlam bir temelde uygulamaya konulabilmesi gerekçeleri” ile 2009-2013 olarak revize edilmiştir. Tüm birimlerimiz Stratejik Planlama çalışmalarını, WEB de yayına sunulan Üniversitemiz Stratejik Planını dikkate alarak, 2009-2013 için revize edeceklerdir. Ancak bu süreçte, birimlerimiz bir yandan 2009 ve sonrası döneme ait bütçeye esas olacak faaliyetleri planlanması ve önceliklendirilmesi üzerinde çalışırken diğer yandan stratejik planlarında tasarladıkları 2007 ve 2008 yılı faaliyetlerini, SPK tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda (Ek 1),uygulamaya devam edeceklerdir. Zira, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan faaliyet raporları hakkındaki yönetmelik gereği, yıl sonunda özellikle ek bütçe gerektirmeyen ve planda sunulan faaliyetlerin raporlanması ve değerlendirilmesi tüm birimlerimiz ve Üniversitemiz için yapılacaktır.

Üniversitemiz 2007-2008 yılını sağlam temellere dayanan bir stratejik plan dönemine geçiş için önemli bir süreç olarak görmektedir. Bu nedenle detaylı veri oluşturma, analizler yapma, hedeflerimize yönelik faaliyet ve projelerin teknik ve mali anlamda tasarlanması bu dönemin öncelikli hedefleri olacaktır. Yine bu dönemde başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda plan hedeflerine uygun öncelikli çalışmalara başlanacaktır.

Tüm birim yöneticilerimize , birim SPK temsilci ve üyelerine ve tüm akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

Ek-1: Üniversitemizde 2007 ve 2008 yıllarında başlaması öngörülen faaliyetler

27/02/2013
1513 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00