İÜ BKYS Çalışmaları

 İÜ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (İÜ BKYS) Çalışmaları

İstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu(İÜ-ADEK); üniversite genelinde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet, ölçme analiz iyileştirme, yönetim,  idari ve destek süreçleri ile ilgili kalite yönetim sistemi kurmak, program akreditasyonlarına hazırlık ve stratejik plan hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla ‘bütünleşik bir kalite yönetim sistemi’ çalışması yürütmektedir. Bu amaçla tüm üniversite genelinde ve hastanelerde; ISO 9001’i temel alan, bununla birlikte Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği (ENQA), Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK), EFQM vb. kalite ile ilgili sistem ve kuruluş esaslarını da içeren bütünleşik bir kalite yönetim sistemi alt yapısı hazırlanmıştır. Üniversite genelinde kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla akademik ve idari personelin hepsine ulaşmak hedeflenerek eğitim çalışmaları ve diğer faaliyetler yürütülmektedir. Üniversitenin tüm birimlerini kapsayan bütünleşik kalite yönetim sistemi çalışması, alanında ülkemizde en geniş ölçekli kalite çalışmasıdır.

 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile protokol imzalandı

Akademik ve idari personel ve öğrencilere Kalite Yönetim Sistemleri (TS EN ISO 9001) konusunda eğitim vermek ve İstanbul Üniversitesi’nde bir Kalite Yönetim Sistemi (TS EN ISO 9001) kurmak amacıyla İÜ ile TSE arasında protokol imzalanmıştır.

Protokol imza töreni, 26 Mart 2010 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilmiştir. Yapılan konuşmaların ardından, İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ve TSE Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil protokolü imzalamışlardır. Proje kapsamında, TSE, İstanbul Üniversitesi personeli (akademik ve idari) ve öğrencilerine, Yönetim Sistemleri ve TSE eğitim programları içinde yer alan diğer eğitimler de dahil olmak üzere çeşitli eğitimler  vermiştir. İstanbul Üniversitesi tarafından talep edilen eğitimler, 708 idari ve akademik personele, gruplar halinde 10’ar günlük bir sürede verilmiştir. Eğitimler sonunda katılımcılara törenle sertifikaları verilmiştir. Bu kapsamda bir eğitim Üniversitemizde ilk defa gerçekleştirilmiştir.

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) çalışmaları başlatıldı

Üniversitenin her biriminden uygun sayıda idari ve ekonomik personele 10 günlük bir kalite eğitimi verildikten sonra, YÖDEK tarafından çerçevesi çizilen performans göstergeleri, öz değerlendirme ve süreçler esas alınarak; ISO 9001: 2008, diğer ISO standartları ve diğer  kalite yönetim sistemleri ve yükseköğretimle ilişkili kalite standartları göz önünde bulundurulmak suretiyle, üniversite genelinde, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim, idari ve destek, topluma hizmet, ölçme-analiz-iyileştirme alanlarını içeren bir Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) kurulması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

ISO 9001: 2008 çalışmaları Rektörlük, Genel Sekreterlik, fakülteler, enstitüler, konservatuvar, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri, sosyal tesisler ve İÜ hastanelerini kapsamaktadır. Hizmetin özelliği ve genişliği dikkate alınarak İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde kalite çalışmaları bağımsız olarak yürütülmektedir. Ayrıca hastane laboratuvarlarında ISO 15189 çalışması yapılmaktadır.

Birim Kalite Kurulları kuruldu

YÖDEK’in gerektirdiği faaliyetler ve Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını koordine etmek üzere; Genel Sekreterlik, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, bölümler, araştırma ve uygulama merkezlerinde “Birim Kalite Kurulları” kurulmuştur. Kalite kurullarında, birimi temsil etmek üzere toplamda 445 akademik ve idari personel görevlendirilmiştir. Tıp fakültelerimizde her bir anabilim dalını temsil eden bir kalite sorumlusu bulunmaktadır.

Eğitim çalışmaları gerçekleştirildi

10 Mayıs 2010-30 Temmuz 2010 ile 11 Ekim 2010-24 Aralık 2010 tarihleri arasında, birim kalite kurullarında görev alan 445 akademik ve idari personel ile kalite kurulları dışında, (başta hemşireler, hastane laboratuar görevlileri olmak üzere) görevlerinin özelliği gereği eğitim alması uygun görülen 263 personel olmak üzere, toplam 708 personele TSE uzmanları ve öğretim üyelerimiz tarafından 10’ar gün süre ile sertifikalı eğitim verilmiştir.

Eğitim Konuları:

-Yükseköğretimde Kalite

-Etkili İletişim

-TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi:

Temel Eğitim

İç Tetkik Eğitimi

Dokümantasyon Eğitimi

Süreç Yönetimi Eğitimi

Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti Yönetimi Eğitimi

Bu eğitimlere katılan tüm personele memnuniyet anketleri uygulanmıştır.

-5 Mart 2011 tarihinde 55 üst yöneticiye (rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler) bir günlük, sertifikalı, “Kalite Yönetim Sistemi” eğitimi verilmiştir.

 

Dokümantasyon çalışmaları

6 Nisan 2011’de İÜ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) ve İÜ Hastaneler Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (HBKYS) dokümantasyon çalışmaları başlamıştır. Söz konusu çalışmalar sonucunda tamamlanan dokümantasyonun içeriği şu şekildedir:

-İÜ Kalite Politikası

-İÜ Hastaneleri Kalite Politikası

-BKYS-EK (Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı)

-HBKYS-EK (Hastaneler Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı)

-Süreç Tanımları

Yönetim Süreçleri

Eğitim – Öğretim Süreçleri

Araştırma – Geliştirme Süreçleri

Topluma Hizmet Süreçleri

İdari ve Destek Süreçler

Ölçme, Analiz ve İyileştirme Süreçleri

-Zorunlu Prosedürler

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Kayıtların Kontrolü Prosedürü

İç Tetkik Prosedürü

Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetin Kontrolü Prosedürü

Düzeltici-Önleyici Faaliyet Prosedürü

-Süreç Yönetim Planları

Söz konusu dokümanlar ADEK tarafından İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’na sunulmuş,  tartışılmak üzere Birim Kalite Kurullarına CD ortamında gönderilmiş ve geri bildirimler alınmıştır. Geri bildirimlerin değerlendirilmesi sonucu, gerekli olan noktalarda dokümanlarda revizyona gidilmiş ve revize edilen dokümanlar son halleri ile Şubat 2012’de birim yöneticilerine CD ortamında yeniden sunulmuştur.

İÜ BKYS ve İÜ HBKYS çalışmaları kapsamında, 14 Mart-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında üniversitemizin tüm birimlerine yönelik, “Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Toplantıları” yapılmıştır. Çapa, Cerrahpaşa, Beyazıt, Bahçeköy ve Avcılar yerleşkelerinde ikişer saatlik toplam 30 oturum şeklinde gerçekleştirilen “Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Toplantıları”na 6839 personel (2263 akademik 4576 idari personel) katılmıştır.

8 Haziran 2012’de tüm birimler kalite temsilcileri ve yönetim temsilcilerine yönelik “BKYS ve HBKYS Yol Haritası ve Eylem Planları Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. İÜ Rektörlük Doktora Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya 110 kalite temsilcisi ve yönetim temsilcisi katılmıştır.

BKYS ve HBKYS çalışmaları ile birlikte, 2011’de  ilgili dersler ve öğretim üyeleri konusunda 13145 öğrenciye, 2012’de pilot olarak seçilen birimlerde (Hukuk, İktisat, İletişim, Siyasal Bilgiler, HAYEF ve Sosyal Bilimler Enstitüsü) 6150 öğrenciye, 210 idari personele ve 152 akademik personele  memnuniyet anketi uygulanmıştır. Memnuniyet anket uygulamaları devam etmekte olup, hizmet sunulan herkesi kapsamak üzere anketlerin tüm üniversite genelinde uygulanması hedeflenmiştir.

 

Öğrencilere kalite eğitimi verilmeye başlandı

Öğrencilerimizin kariyer gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanlarına uygun kalite eğitimi ve  sertifika alma çalışmalarına başlanmıştır. Bu amaçla 24-27 Ocak 2011 tarihleri arasında öğrencilerimize yönelik olarak; Su Ürünleri Fakültesi’nde 38, Veteriner Fakültesinde 80 öğrenciye sertifikalı, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi verilmiştir.

İÜ hastaneleri laboratuvarlarında kalite çalışmaları yapıldı

 

Üniversitemize bağlı hastanelerimizde verilen klinik laboratuvar hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla akreditasyon işlemleri başlatılmıştır. ISO-15189 kalite sertifikası almak üzere Ağustos 2009’da kurulan beş kişilik ön komisyon çalışmalara başlamış ve 5 Ocak 2010’dan itibaren eğitimler başlatılmıştır. Akreditasyon konseyi ve konseye bağlı alt komiteler oluşturulmuştur. Gerekli standartlar yazılmaya başlanmış, hastanelerimizdeki çeşitli laboratuvarlar ziyaret edilerek eksiklikler ve yapılacak asgari düzenlemeler tespit edilmiştir.

11-13 Temmuz 2012 tarihlerinde, 4 oturum halinde, İÜ hastaneleri laboratuvarları ve hizmet laboratuvarlarından 35 kişiye ISO 15189 eğitimi verilmiştir. Ekim ayı içinde son değerlendirmeleri yapmak üzere 8 gün süreyle laboratuvar kalite yönetim sürecinde görev alanlara yönelik olarak TSE uzmanları tarafından verilecek ISO 15189 eğitimi başlatılmıştır.

 

Akredite olan birimler

 

Üniversitemizin genelinde ve hastanelerde bütünleşik kalite yönetim sistemi çalışmaları sonuçlanmak üzeredir.

Hizmetlerinin özelliği gereği gerekli kalite belgelendirme ve program akreditasyon çalışmaları değişik birimlerde devam etmektedir. Bu bağlamda akredite olan ve çalışmaların devam ettiği birimler aşağıda sunulmuştur.

 

İşletme Fakültesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, dünyadaki önemli işletme fakültelerini akredite eden The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB, ABD) tarafından 2012 yılında akredite edilmiştir.  Böylece İÜ İşletme Fakültesi, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin işletme fakülteleri arasında ilk AACSB akreditasyonu alan fakülte olmuştur.

İÜ İşletme Fakültesi, AACSB’nin akreditasyon için öngördüğü bütün standartları başarı ile yerine getirerek akreditasyon sürecini tamamlamış ve dünyanın seçkin işletme fakülteleri arasında yerini almıştır. Bu akreditasyon, İÜ İşletme Fakültesi’nin Lisans, Yüksek Lisans, Doktora programları ile birlikte İşletme İktisadı Enstitüsü’nün MBA, Executive MBA ve MS programlarını kapsamaktadır.

İÜ İşletme Fakültesi’ne yeni ufuklar açacak olan akreditasyon, İÜ İşletme Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyelerine önemli ayrıcalıklar getirecektir; Fakültenin diğer akredite olmuş üniversitelerle yapacağı işbirliklerini ve öğretim üyelerinin yurt dışındaki üniversitelerde ders verme olanağını artıracaktır, mezunlarının bu üniversitelerin yüksek lisans ve öğrenci değişim programlarına kabul edilmesini kolaylaştıracaktır.

Uzun yıllardır akreditasyon çalışmaları devam eden İşletme Fakültesi, İstanbul Üniversitesi yönetiminin kalite ve akreditasyon çalışmalarına verdiği özel önem ve sağlanan finans desteği ile bu dönemde akredite olmuştur

Adli Tıp Enstitüsü Adli Bilimler Laboratuvarları,  devam ettirdiği ISO 17025 çalışmalarını tamamlamış ve 19 Temmuz 2012 tarihinde TÜRKAK tarafından belgelendirilmiştir.

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Laboratuvarı; EFI (European Federation for  Immunogenetics) tarafından akredite edilmiştir. Konuyla ilgili ilk akreditasyon 2000 yılında gerçekleşmiştir. Üç yılda bir yapılan yerinde denetlemeler olumlu bulunmuş; son yerinde değerlendirme 24 Eylül 2012’de yapılıp ilgili laboratuvar yeniden akredite edilmiştir.

 

Tıpta Uzmanlık Alanlarında Akreditasyon Çalışmaları

 

UEMS (European Union of Medical Specialist/ Avrupa Tıp Uzmanları Birliği) ve bazı uzmanlık meslek dernekleri tarafından tıp fakültelerimizin bazı anabilim dalları akredite edilmiştir:

 

İstanbul Tıp Fakültesi:

UEMS

  • 10 Anabilim / Bilim Dalı (sertifikasyon veya yeniden sertifikasyon tarihleri)

Üroloji Anabilim Dalı(2010), Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı(2008), Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı(2010), Nükleer Tıp Anabilim Dalı (2011), Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı(2011), Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı (2012), İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı (2010), Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı(2010), Nöroloji Anabilim Dalı (Avrupa’da akredite edilen ilk nöroloji kliniği olmuştur; 2012), Dermatoloji Anabilim Dalı(2012)

 

Uzmanlık Meslek Dernekleri:

Genel Cerrahi Anabilim Dalı(2010), Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı(2012)

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi:

UEMS

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı (ilk akreditasyon 2006 yılında alınmış, son yenilenme 2010’da yapılmıştır)

Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı (2010)

 

Uzmanlık Meslek Dernekleri:

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı; EBCOG (European Board and College of Obstetricians and Gynaecologists) tarafından akredite edilmiştir(2009)

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı(2010)

 

Diş Hekimliği Fakültesi

12 Şubat 2010 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirme tetkiki gerçekleştirilmiştir. Bu denetim sonucunda fakülte tüm birimleri ile TS EN ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesini almıştır.

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

 

2003 yılında ISO 9001:2000 sertifikasyonu alınmış, 2005 ve 2008’de resertifikasyon  alınmıştır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, 2012 yılında ikinci sertifikayı (ISO 9001:2008) almıştır.

İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvarı da 2001 yılında ISO 9001 belgesini almıştır,  ilgili belge 2010 da 4. kez yenilenmiştir.

Akreditasyon sürecinde olan birimler

  • İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri

TEPDAD/UTEAK (Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği/Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) akreditasyonu için her iki tıp fakültesinde (Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Türkçe ve İngilizce program ayrı ayrı olmak üzere) çalışmalar devam etmektedir.

İki fakülte ve üç program olarak öz değerlendirme raporları hazırlanarak TEPDAD/UTEAK’a başvuru yapılmıştır.

 

  • Edebiyat Fakültesi (Psikoloji Bölümü)

TPD (Türk Psikiyatri Derneği) tarafından yapılacak akreditasyon için çalışmalar devam etmektedir.

 

  • Veteriner Fakültesi

EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) tarafından yapılacak akreditasyon için çalışmalar devam etmektedir.

  • Eczacılık Fakültesi

ACPE  (Accreditation Council for Pharmacy Education) tarafından yapılacak akreditasyon için çalışmalar devam etmektedir.

  • Döner Sermaye İşletmesi Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi’nde ISO 17025 çalışmaları devam etmektedir.

İstanbul üniversitesi, tüm birimleri ile, eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve topluma  sunulan hizmetlerde yüksek kalite düzeyini yakalamak, stratejik yönetimi gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.

 

27/04/2013
5184 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00